Ghani Khan

Ghani Khan BABA

Sa Me Ishq Aw Sa Janan
Sa GhamOOna Da Jehan

Sa Da Yar Da ZulfO Sorey,
Sa Ghamgen GhOnde Makham!

Sa Didar Da KhkOlO StargO,
Sa WajOOd Me Na_Tamam!

Sa Pa Hosan GhOrOr Masta,
Sa Kame Me Da Jehan!

Sa Jalwey Da Yar Da Makh Me,
Sa HadOOna Da Jehan!

Sa Ye Sre ShOnde Shakare,
Sa Me Thrikh GhOnde Jehan!

No RABA RABA Taa Na Ghwaram,
K Janan De K Jehan!