Ay pa shomlo baande Mayen halaka,
Poza safa ka pa Laman halaka.

Da spogo dak wehtah de ma jorawa,
Shesha ke ma gora Spagan halaka.

Laka che bia de nan gopi khwarale,
Logy de heji da Brastan halaka.

Khpale khirane pondy na paka we,
Nor kha pora kawy Feshan halaka.

Da khiro dak moliya tata wayam,
Kala ba lamby ba Sabon halaka.

Shondy de tore da skaro pa shante,
Ta jor khwarale di Jaman halaka.

Wahki paaha laka kharo garzawe,
Har wahte ma khora Baatingan halaka.

KHIYALA khaist na de logy shama za,
Da apple sor da spogmay spen halaka.